حالا دیگه چی میگی؟!!
 
www.talab.ir معلولیت ناتوانی نیست: تصویری اثرگذار از تلاش یک شناگر معلول در مسابقات پاراالمپیک پکن
کریستوفر ترونکو شناگر مکزیکی که بر روی سکوی استارت مسابقات پارا المپیک پکن منتظر آغاز مسابقه 100 متر آزاد مردان است.

www.talab.ir معلولیت ناتوانی نیست: تصویری اثرگذار از تلاش یک شناگر معلول در مسابقات پاراالمپیک پکن